top of page

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU VE CEZASI (TCK 207)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

Özel Belgede Sahtecilik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir.1- Özel Belgede Sahtecilik Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır
Özel Belgede Sahtecilik suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:


“Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi cezalandırılır.

Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”


Suçun kanun maddesine bakıldığında birinci fıkrada “özel belgede sahtecilik” ikinci fıkrada “sahte özel belgeyi bilerek kullanmak” suç olarak tanımlanmıştır.

Özel belgeler aslen hukuki sonuç doğurması bakımından resmi belgeler gibidir. Ancak kanun resmi belgede sahtecilik suçu için daha ağır yaptırım öngörmüştür. Bunun nedeni ise resmi belgenin önem derecesini özel belgeden üstün tutmaktadır. Belgelerle yapılan işlemlere bakıldığında, kanun koyucunun bu tutumunun doğru olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.


Diğer bir husus ise özel belgenin “kullanılması” fiilidir. Suçun kanuni tanımına bakıldığında özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için; bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek ya da değiştirmek eylemlerinin ardından bu belgenin kullanılması da gerekir. Resmi belgede sahtecilik suçunda ise yalnızca sahte olarak düzenlemek ya da değiştirmek suçun oluşması için yeterliydi.


Özel Belgede Sahtecilik suçunun eylemleri şu şekildedir:


-Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenleme


Özel Belgede Sahtecilik suçunun seçimlik hareketlerinden ilki özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Yani esasen var olmayan bir özel belgeyi sahte olarak üretmek özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir.


Herhangi bir özel belgenin tamamı ya da bir kısmının sahte olarak düzenlenmesi arasında suçun oluşması için herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Belge niteliği bulunmayan imzalı boş kağıt, daha sonra doldurularak senet haline getirilirse özel belgede sahtecilik suçu değil, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu oluşacaktır.


-Özel Belgeyi Değiştirme


Bu suçun ikinci seçimlik hareketi ise gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmektir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere suçun değiştirme seçimlik hareketi ile oluşabilmesi için ortada tam olarak gerçek bir özel belgenin bulunması gerekir.


Belgenin değiştirilmesinden anlaşılması gereken şey, içeriğe bir şeyler eklemek ya da orijinal içerikten bir şeyler yok etmek olmalıdır.


Bir belgenin değiştirilmesi ile belgenin bir kısmının yok edilmesi arasındaki sınırın tespiti, uygulamada bir çok zorluğa neden olmaktadır. Bunun ayrımının şu örnek üzerinden izah etmek kolay olacaktır. Borç kaydı içeren bir belgedeki miktarı belirtilen rakamlardan birisinin silinmesi durumunda belgenin değiştirilmesini anlamamız gerekmektedir. Belgenin yok edilmesi bu örnekte bulunmamaktadır.


-Sahte Olan Özel Belgeyi Kullanma


Özel belgede sahtecilik suçu, yalnızca özel belgeyi sahte olarak düzenlemek ya da değiştirmekle değil aynı zamanda o belgeyi kullanmakla oluşur. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere bu durum ile özel belgede sahtecilik suçu resmi belgede sahtecilik suçu ile ayrılmaktadır. Kullanmadan anlamamız gereken şey ise, bu sahte olan özel belgeyi herhangi bir hukuki ilişkide kullanmaktır.


Sahte olarak düzenlenmiş bir özel belgenin birden fazla kez kullanılması durumunda, özel belgede sahtecilik suçu yalnız 1 kez işlenmiş kabul edilecektir. Zamanaşımı bakımından ise son kullanmak esas alınacaktır. Bu açıklamalar, resmi belgede sahtecilik suçu ile aynıdır.


Sahte Bir Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu (TCK 207/2)


TCK’nın 207/2 maddesine üzerinde de kısa bir şekilde durmak gerekir. Sahte bir özel belgeyi bilerek kullanan kişi de TCK 207/1 gibi cezalandırılır. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, sahte belgeyi bilerek kullanan kişi sahte belgenin hazırlanmasına iştirak etmemiş olmalıdır. Zaten sahte belgeyi hazırlayan ve kullanan kişi TCK 207/1 den cezalandırılacaktır.


2- Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası


-Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 207/1)


-Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (TCK 207/2)


Daha Az Cezayı Gerektirir Unsur


TCK 211 maddesi uyarınca, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispati veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacı ile belgede sahtecilik suçunun işlenmesi durumunda ceza indirilecektir.


3-Özel Belgede Sahtecilik Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?


Özel belgede sahtecilik suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple dava zamanaşımı süresi içerisinde (bu süre aşağıda belirtileceği üzere 8 yıldır) soruşturma makamı tarafından öğrenildiği takdirde suçun soruşturma işlemleri yapılacaktır.


4- Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Zamanaşımı


Özel Belgede Sahtecilik suçunda zamanaşımı; TCK’nın dava zamanaşımını düzenleyen maddesi olan 66. Maddesi uyarınca 8 yıldır.


5- Özel Belgede Sahtecilik Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


-Özel Belgede Sahtecilik suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartlar sağlanmış ise bu ceza adli para cezasına çevrilebilir.


- Özel Belgede Sahtecilik suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartları sağlanmış ise erteleme hükümleri uygulanabilir.


- Özel Belgede Sahtecilik suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartları sağlanmış ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanabilir.

4.566 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page