top of page

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU VE CEZASI (TCK 209)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde düzenlenmiştir.1- Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:


“Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi cezalandırılır.


İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.”


Kanun maddesi incelendiğinde açığa atılan imza iki ayrı şekilde cezalandırılmıştır. Bunlardan ilki maddenin ilk fıkrasında belirtilen, belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı failin bu evrakı veren kişinin iradesine aykırı olarak doldurması ile oluşur.

İkinci durum ise ilk fıkradan farklıdır. Burada suçun oluşması için kısmen ya da tamamen boş olup aynı zamanda imzalı olan bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçiren ve bu hukuka aykırı ele geçirdiği evrakı hukuki bir sonuç doğuracak şekilde doldurulması gerekmektedir. Cezalar kısmında her iki fiilin farklı olarak cezalandırıldığı da görülecektir.


Bu suçun gerekçesi şu şekildedir:


“Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere imzalı ve fakat boş bir kağıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel koşuldur. Ayrıca verilen kağıt hukuken geçerli bir belge oluşturmayacaktır; suç böylece gerçek bir belgenin tahrif veya tağyiri şeklinde işlenecek olursa, belgede sahtecilik suçu söz konusu olur.


Suçun oluşması için söz konusu imzalı kağıdın, tevdi ve teslim nede­ninden farklı bir şekilde doldurulması gereklidir.


Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, şikâyete bağlıdır. İmzalı boş kağıt ancak taraflar arasında belirli bir ilişki şeklinin varlığı hâlinde söz ko­nusu olabileceğinden, kovuşturmanın şikâyete bağlı tutulması uygun görül­müştür.

İ

kinci fıkrada, imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukukî sonuç doğuracak şekilde dolduran kişinin, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırıl­ması öngörülmüştür. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda, imzalı kağıt teslim veya tevdi edilmemiş, suçlu bunu hukuka aykırı bir suretle ele geçirerek doldurmuştur.”


2- Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası


Bu suçun cezası belirlenirken her iki fıkradaki hükümler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Şöyle ki:

Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 209/1)


İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.(TCK 209/2)

İ

kinci fıkrada belirtilen ceza belgenin türüne göre farklılık gösterecektir. Eğer belge resmi bir belge ise TCK 204/1 uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası söz konusu olacaktır. Ayrıca TCK 204/2 uyarınca, bu suçu kamu görevlisinin işlemesi halinde ceza 3 yıldan 8 yıla çıkacaktır.


Eğer belge, resmi değil de özel bir belge ise TCK 207. Madde gündeme gelecek ve verilecek ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacaktır.


3-Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?


Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması suçu TCK’nın 209. Maddesinin 1. Ve 2 fıkralarına göre farklılık gösterecektir. TCK 209/1 açıkça suçun şikayete bağlı bir suç olduğunu belirtmiştir. Ancak TCK 209/2’de belirtildiği gibi bu suçun işlenmesi durumunda soruşturma işlemlerine başlanması için herhangi bir şikayet aranmayacaktır.


4- Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunda Zamanaşımı Süresi Nedir?


Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması suçunda zamanaşımını TCK 209/1 madde uyarınca cevaplamakta fayda vardır. Suçun TCK 209/2’deki gibi işlenmesi durumunda belgede sahtecilik hükümleri uygulanacağından zamanaşımı ve seçenek yaptırımlar bakımından Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik yazılarımıza göz atmanız gerekmektedir.


Şu halde suçun TCK 209/1 hali için şikayet süresi 6 aydır. Suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olunmaması halinde kişi hakkını kaybedecektir. Suçun olağan dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.


5- Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


Bir önceki başlıkta izah ettiğimiz üzere aşağıda belirtilen seçenek yaptırımlar kısmı da suçun TCK 209/1’de düzenlenen hali içindir.

- Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartlar sağlanmış ise bu ceza adli para cezasına çevrilebilir.

- Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartları sağlanmış ise erteleme hükümleri uygulanabilir.

- Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartları sağlanmış ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanabilir.

672 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page