top of page

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI (TCK 102)

Güncelleme tarihi: 28 Haz 2019

Cinsel Saldırı suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Bölümünde ve 102. maddesinde düzenlenmiştir.


1-Cinsel Saldırı Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Cinsel saldırı suçunun basit (temel) hali TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:

-Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi cezalandırılır.

Cinsel saldırı suçunun yukarıda bahsedilen basit halinin oluşabilmesi için, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâl edilmesi gerekir.

Suçun basit şekline ilişkin maddî unsuru, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel iliş­kiye varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Suçun oluşması için, ger­çekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterli­dir; failin şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez.

Belirtmekte fayda vardır ki cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için mağdurun vücuduna temas şarttır. Eğer temas söz konusu değilse (örneğin mağdura cinsel organını göstermek) cinsel saldırı suçu değil cinsel taciz suçu oluşur.

Söz konusu suç, farklı cinsten kişiye karşı işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiye karşı da işlenebilir.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali ise şu şekilde tanımlanmıştır:

-Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda suçun nitelikli hali oluşur ve daha fazla cezayı gerektirir.

Suçun bu nitelikli hâli için, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin ithal edilmesi gerekir. Bu bakımdan vücuda penis ithal edilebileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop gibi sair bir cisim de ithal edilebilir. Bu bakımdan, söz konusu suçun temel şeklinin aksine, bu cümlede tanımlanan nitelikli hâlinin oluşabilmesi için, gerçekleşti­rilen davranışın cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hâlini oluşturan bu fiiller, eşe karşı da işlenebilir. Evlilik birliği, eşlere sadakat yükümlülüğünün yanı sıra, karşılıklı olarak birbirlerinin cinsel arzularını tatmin yükümlülüğü de yüklemektedir. Buna karşılık, evlilik birliği içinde bile, cinsel arzuların tatminine yönelik talepler açısından tıbbi ve hukukî sınırların olduğu muhakkaktır. Bu sınırla­rın ihlâli suretiyle eş üzerinde gerçekleştirilen ve cinsel saldırı suçunun nite­likli hâlini oluşturan davranışlar, ceza yaptırımını gerekli kılmaktadır. An­cak, bu durumda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdur eşin şikâ­yetine bağlı tutulmuştur.


2-Cinsel Saldırı Suçunun Cezası

Cinsel Saldırı Suçunun Basit Halinin Cezası:

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK 102/1)


Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halinin Cezası:

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.(TCK 102/2)


Cinsel Saldırı Suçunun Daha Fazla Cezayı Gerektirir Halleri:

Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (TCK 102/3)


Netice Sebebi İle Ağırlaşan Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (TCK 102/4)

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. (TCK 102/5)


3-Cinsel Saldırı Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?

Cinsel saldırı suçunun basit hali ve sarkıntılık düzeyinde kalması şikâyete bağlı suçlardandır. Bunun yanı sıra TCK 102/2’de belirtilen nitelikli halin (vücuda organ ya da sair cisim sokulması) eşe karşı işlenmesi durumunda da suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Suçun şikâyet süresi 6 ay olup 6 ay içerisinde mağdur fail hakkında şikayetçi olmalıdır.

Bu 3 durum hariç cinsel saldırı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı değildir. Yani Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren (dava zamanaşımı süresi içerisinde kalmak koşulu ile) soruşturma işlemlerine başlayacaktır.


4-Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı

Cinsel saldırı suçu ile alakalı zamanaşımı süreleri suçun farklı görünüşleri için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

-Suçun sarkıntılık seviyesinde kalması durumunda zamanaşımı süresi 8 yıldır.

-Suçun sarkıntılık seviyesinde kalmayan basit halinin ve nitelikli hallerinin zamanaşımı süresi 15 yıldır.


5-Cinsel Saldırı Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

-Cinsel saldırı suçunun 15 yaşından büyük kişiler tarafından işlenmesi halinde verilecek cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

-Cinsel saldırı suçu neticesinde verilecek ceza 2 yıl ve altında hapis cezası ise erteleme hükümleri uygulanabilir. Bu da ancak suçun sarkıntılık seviyesinde kalması ile mümkün olacaktır. Yani sarkıntılık seviyesinde kalmayan cinsel saldırı suçu için verilen hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir.

-Cinsel saldırı suçu neticesinde verilecek ceza 2 yıl ve altında hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir. Bu da ancak suçun sarkıntılık seviyesinde kalması ile mümkün olacaktır. Yani sarkıntılık seviyesinde kalmayan cinsel saldırı suçu için verilen hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir.


4.342 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page