top of page

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK 79)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 79. Maddesinde düzenlenmiştir.


1-Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir ve TCK’da Nasıl Tanımlanmıştır

Maddi bir çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişiler göçmen kaçakçılığı suçunu işlemiş kabul edilir.

Tanımından da anlaşılacağı üzere, göçmen kaçakçılığı suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Yani yasadışı olarak bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasını sağlamak ya da Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak şeklinde 3 farklı hareketle bu suç işlenebilir.


2-Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalması

Teşebbüs aslında bir suçun özel görünümüdür. Türk Ceza Kanunu 35. maddesinde teşebbüsü şu şekilde tanımlamıştır:

“Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.”

Teşebbüsten sorumluluk halinde ise cezalandırma, Türk Ceza Kanunun 35. maddesinin 2. fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir:

“Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.”

Görüldüğü üzere suçun teşebbüs aşamasında kalması, failin cezalandırılması bakımından bir indirim sebebidir. Ancak göçmen kaçakçılığı suçunun teşebbüs aşamasında kalmasında durum farklıdır. TCK 79. maddesinin 1. fıkrasına son cümle olarak şu hükmü eklemiştir:

“Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.”

Yani göçmen kaçakçılığı suçu tamamlanmamış (teşebbüs aşamasında kalmış) olsa da fail herhangi bir indirimden faydalanamayacak ve TCK’nın 79. maddesinde belirtilen cezalardan birisini alacaktır.


3-Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası kanunda basit ve nitelikli haller için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Suçun basit hallerinin cezası şu şekildedir:

“Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Suçun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halleri ve cezası da şu şekildedir:

Suçun, mağdurların;

-Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

-Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

-Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

-Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.


4-Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Zamanaşımı

Göçmen kaçakçılığı suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Bu sebeple cumhuriyet savcısı bu suçun işlendiğine ilişkin duyum aldığı andan itibaren suçun soruşturma işlemlerini yapacaktır.

Göçmen kaçakçılığı suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Yani göçmen kaçakçılığı suçu işlendikten sonra 15 yıl içinde cumhuriyet savcısı soruşturma işlemlerine başlayabilir.

140 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page