top of page

HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI (TCK 141-147)

Güncelleme tarihi: 28 Haz 2019

Hırsızlık suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 141-147 maddelerinde düzenlenmiştir.


1-Hırsızlık Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Hırsızlık suçu, (1) zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, (2) kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla (3) bulunduğu yerden almak olarak tanımlanmıştır. Bu durumda hırsızlık suçunun oluşabilmesi için her üç durumun da meydana gelmiş olması gerekir. Örneğin kişi, otel lavabosunda bulduğu bir telefonu alarak lobiye teslim ederse bir yarar sağlama söz konusu olmayacağı için hırsızlık da oluşmayacaktır.


2- Hırsızlık Suçu Şikâyete Bağlı Bir Suç Değildir

Hırsızlık suçunun gerek basit gerekse nitelikli hali şikâyete bağlı değildir. Bu sebeple hırsızlık suçunun herhangi bir şikâyet süresi bulunmamaktadır. Suçun en basit halinin bile 8 yıl dava zamanaşımı bulunduğundan, dava zamanaşımı olan 8 yıl içerisinde (en basit hali için) şikâyet edildiğinde soruşturma başlatılacaktır. Hırsızlık suçu, şikâyete bağlı bir suç olmadığından şikâyetten vazgeçme ile kamu davası düşmeyecektir.


3- Hırsızlık Suçu ve Cezası

a)Hırsızlık Suçunun Basit Hali ve Cezası

Hırsızlık suçunun basit halinin cezası Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunun basit hali, açıkta bırakılan eşya hırsızlığıdır. Açıkta bırakılan eşyaya sayısız örnek verebiliriz. Yargıtay’ın da bu konuya ilişkin kararlarında birçok örnek mevcuttur. En basit hali ile örnek vermek gerekirse kişinin parkta bıraktığı bisikletinin çalınması basit hırsızlık suçudur.

Basit hırsızlık suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir.


b)Hırsızlık Suçunun Nitelikli Hali ve Cezası

Hırsızlık suçunun nitelikli hallerinin cezası Türk Ceza Kanunu’nun 142. Maddesinde düzenlenmiştir. Suçun nitelikli hali nedir sorusunun cevabı da yine bu maddede düzenlenen haller incelendiğinde anlaşılacaktır. Buna göre hırsızlık suçunun;

-Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

-Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

-Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

-Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Suçun;

-Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

-Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

-Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

-Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

-Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

-Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

-büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

-Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.


Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.


Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.


4- Hırsızlık Suçunda Cezayı Artıran ve Azaltan Nedenler


a) Cezayı Artıran Nedenler

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK 143)


b) Cezayı Azaltan Nedenler

Hırsızlık suçunun; a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde, b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikâyet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (TCK 144)


Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir. (TCK 145)


5-Kullanma Hırsızlığı

Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikâyet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz. (TCK 146)


Madde metninden de anlaşılacağı üzere kullanma hırsızlığı suçu şikâyete bağlı bir suçtur. Bun da istisnası malın suç işlemek amacı ile kullanılmasıdır. Örneğin kişinin aracı çalınarak banka soygununda kullanıldıysa artık bu hüküm uygulanmaz.


6- Zorunluluk Halinde Yapılan Hırsızlık

Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. (TCK 147)


HIRSIZLIK SUÇU İLE ALAKALI YÜKSEK YARGI KARARLARI


T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 1427 Karar: 2018 / 193 Karar T: 24.01.2018


ÖZET: Sanığın mağdurun mağaza sorumlusu olduğu Kahve Dünyası isimli işyeri içindeki teşhir reyonundan toplam yirmi TL değerindeki üç poşet çikolatayı alıp çantasına koyduğu, ancak işyerinden ayrılamadan mağdur tarafından durdurularak yakalandığı olayda sanık hakkında, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerekir.


T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 17804 Karar: 2018 / 103 Karar T: 23.01.2018


ÖZET: Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun değişikliği ile hırsızlık suçunun da uzlaşma kapsamına alınmış olması karşısında uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir.


T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 1473 Karar: 2018 / 77 Karar Tarihi: 22.01.2018


ÖZET: Sanığın olay gecesi şüphe üzerine polis memurlarınca yakalanması sonucunda suça konu eşyaları çaldığı yeri söylemek suretiyle henüz yasal müracaatı bulunmayan şikayetçiye 134 paket sigara ve 182 TL paranın iadesini sağladığının anlaşılması karşısında; yargılama yapılırken kısmi iadeye rızasının bulunup bulunmadığı şikayetçiden sorulup sonucuna göre sanık hakkında hırsızlık suçu açısından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerekir.


T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 249 Karar: 2018 / 78 Karar Tarihi: 22.01.2018


ÖZET: Olay yerine ilişkin görgü tespit tutanağında olay yerinde herhangi bir zarar ve ziyan bulunmadığı tespit edilmiştir. Sanığın üzerinde tornavida vb aletler bulunan poşetin ele geçirilmesi, suçun icra hareketlerine başlandığının kabulüne yeterli değildir. Açıklanan nedenlerle sanığın icrai hareket olarak nitelendirilebilecek bir eylemi tespit olunamadığından, unsurları oluşmayan hırsızlık suçundan beraatine karar verilmesi gerekir.


KARAR METNİ :

…Hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK’nın 35/2. maddesindeki düzenlemeye göre, suça teşebbüsten söz edebilmek için, failin kastettiği suçun icra hareketlerine başlamış olması gerekir. İcra hareketi, suçun hazırlık hareketinden farklı ve sonraki aşamasıdır. Failde suç kastı bulunsa dahi, icra hareketlerine başlanmamışsa suç oluşmayacaktır. Failin, bir suçu işlemek kastını kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya koyan hareketler, icra hareketleridir. Anılan kanun maddesinde, icra hareketlerinin başlangıcıyla ilgili olarak “doğrudan doğruya icraya başlanması” ölçütü kabul edilmiştir. Dolayısıyla, doğrudan doğruya icra hareketi niteliğinde bulunmayan hareketleri, hazırlık hareketi olarak kabul etmek gerekecektir.

Somut olayda sanık, yakınanların kaldığı apartmanın zemin altı depo olarak kullanılan sığınakta yakınan bina yöneticisi ... tarafından görüldüğünde yakınana tuvalet ihtiyacı için geldiğini söyler. Sanık sonrasında gerek soruşturma ve gerekse kovuşturma aşamalarındaki ifadelerinde, üzerinde yakalanan poşetteki tornavida vb aletleri, oto tamirciden aldığını ve tamir aletleriyle evine dönerken tuvaleti gelince yakalandığı yere girdiğini söyler. Olay yerine ilişkin görgü tespit tutanağında olay yerinde herhangi bir zarar ve ziyan bulunmadığı tespit edilmiştir. Sanığın üzerinde tornavida vb aletler bulunan poşetin ele geçirilmesi, suçun icra hareketlerine başlandığının kabulüne yeterli değildir. Açıklanan nedenlerle sanığın icrai hareket olarak nitelendirilebilecek bir eylemi tespit olunamadığından, unsurları oluşmayan hırsızlık suçundan beraati yerine yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 22.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C YARGITAY 17.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 3019 Karar: 2017 / 9483 Karar T: 17.07.2017


ÖZET: Dosya kapsamındaki tüm bilgi ve ifadelerden, müştekinin evine gelmesi üzerine hırsızlık yapmak için eve giren sanık ile karşılaştığı, sanığın kaçmaya çalışması üzerine müştekinin sanığı kovalayarak yakaladığı ve güvenlik güçlerine teslim ettiği, mahkemenin dosya içeriği ve delillerle uyumlu kabulünde de suç saatinin sanığın müşteki ile karşılaştığı saat olarak kabul edildiği, suç tarihinde güneşin batış saatine ve güneşin batmasından bir saat sonra gecenin başlayacağı karşısında suçun gece vakti işlendiği ve mahkemece bu durumun tespit edilerek doğru uygulamanın yapıldığı, kanun yararına bozmayı gerektirir hukuka aykırılık nedeni bulunmadığı anlaşılmakla, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriğindeki talep yerinde görülmediğinden kanun yararına bozma isteminin reddi gerekir.


T.C YARGITAY 17.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2916 Karar: 2017 / 9480 Karar T: 17.07.2017


ÖZET: Sanığın olay tarihinde, şantiyeden aldığı kabloları aracına yüklediği sırada ihbar üzerine gelen kolluk görevlileri tarafından yakalanması karşısında, eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilerek teşebbüs hükümleri uyarınca tayin edilecek cezadan indirim yapılmaması suretiyle fazla ceza tayin edilmesinde isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.


T.C YARGITAY 17.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2479 Karar: 2017 / 8855 Karar T: 04.07.2017


ÖZET: Sanığın müşteki ile birlikte kaldığı ev içerisinden laptop çalma eyleminin nitelikli hırsızlık suçunu oluşturmasına karşın basit hırsızlık suçundan hüküm kurulmuş olması yasaya aykırıdır. Ayrıca ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı gözetilerek hak yoksunlukları hakkında karar verilmesi gerekir.

T.C YARGITAY 17.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2647 Karar: 2017 / 7662 Karar T: 14.06.2017


ÖZET: Müştekinin tavuk çiftliğinde çalışan tanığın olay günü sabah saatlerinde çiftlikte müştekinin bir adet büyükbaş hayvanının olmadığını tespit etmesi üzerine olayın bu şekilde ortaya çıktığı, sanıkların da aşamalarda suçlamayı kabul etmemeleri nazara alındığında suç saatinin belli olmadığı, bu nedenlerle, atılı suçun gece sayılan vakitte gerçekleştiğinin kesin olarak belli olmaması nedeniyle, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince eylemin gündüz vakti işlendiğinin kabulü ile hüküm kurulması gerekir.


T.C YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 8121 Karar: 2017 / 5854 Karar T: 22.05.2017


ÖZET: Sanığın, konuşup hemen iade etmek üzere aldığı suça konu telefonu bir daha katılana iade etmediği olayda, sanığın telefonu bina veya eklentisi içinde alması halinde eylemin nitelikli hırsızlık suçunu, açık alanda almış olması halinde basit hırsızlık suçunu oluşturacağı gözetilerek, bu konuda oluşan kuşkunun giderilmesi için katılanın ayrıntılı ifadesinin alınması ve sonucuna göre suçun nitelendirilmesi gerekir.3.530 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page