top of page

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU VE CEZASI (TCK 235)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

İhaleye Fesat Karıştırma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde düzenlenmiştir.1- İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


İhaleye Fesat Karıştırma suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:“-Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi cezalandırılır.


Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:


a) Hileli davranışlarla;


1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,


2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,


3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,


4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.


b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.


c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.


d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.”

Devlet işleyişini devam ettirmek için birtakım mal ve hizmetleri özel gerçek ve tüzel kişilerden almak zorundadır. Bu sebeple de o mal ve hizmetleri alabilmek için ihale açmak zorundadır. Ancak bu ihaleler her zaman hukuka uygun ve tüm kurallara riayet edilerek yapılmayabilir. Burada ihaleye fesat karıştırma dediğimiz suç vücut bulabilir.

Kamu alım ve yapımlarının usulünü gösteren yasa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur.

Kamu adına gerçekleştirilecek satım sözleşmesinde 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu”, özelleştirme uygulamalarında ise, 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri tatbik edilmektedir.


Kamu İhale Kanunu, ihalenin gerçekleşme sürecini, sözleşme imzalanmasını ve edimlerin bu sözleşmeye göre yerine getirilmesini düzenlemiştir.

İhaleye Fesat Karıştırma suçunda korunan hukuki değer, kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair inanç ve kamu görevlilerine duyulan güvendir.

İhaleye fesat karıştırma şekilleri TCK’nın 235. Maddesinin 2. Fıkrasının a-b-c-d bentlerinde sayılmıştır.


2- İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası


-Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 235/1)


-İhaleye fesat karıştırma suçunun;


Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur. (TCK 235/3-a)


İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK 235/3-b)


İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar. (TCK 235/4)


Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır. (TCK 235/5)


3- İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?


İhaleye Fesat Karıştırma suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple bu suç oluştuğunda ve soruşturma makamları tarafından öğrenildiğinde re’sen soruşturma işlemleri başlatılacaktır.


4- İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Zamanaşımı


İhaleye Fesat Karıştırma suçunun olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.


5- İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


- İhaleye Fesat Karıştırma suçunun sonucunda verilecek cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak bu suç sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarının bir zararı meydana gelmemiş ise bu durumda TCK 235/3-b maddesince fail cezalandırılacaktır ve bu durumda şartlar meydana gelmişse verilecek ceza adli para cezasına çevrilebilir.


- İhaleye Fesat Karıştırma suçunun sonucunda verilecek cezanın ertelenmesi mümkün değildir. Ancak bu suç sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarının bir zararı meydana gelmemiş ise bu durumda TCK 235/3-b maddesince fail cezalandırılacaktır ve bu durumda şartlar meydana gelmişse verilecek cezanın ertelenmesi mümkündür.


- İhaleye Fesat Karıştırma suçunun sonucunda verilecek cezaya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunu uygulamak mümjün değildir. Ancak bu suç sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarının bir zararı meydana gelmemiş ise bu durumda TCK 235/3-b maddesince fail cezalandırılacaktır ve bu durumda şartlar meydana gelmişse verilecek ceza neticesinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanması söz konusu olabilecektir.

5.957 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page