top of page

KAMU HASTANESİNDEKİ DOKTOR KUSURUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA İDARİ YARGI GÖREVLİDİR

Y.4 HD. E.2017/4653, K.2017/8410, T.18.12.2017


ÖZET: Kamu hastanesindeki doktor kusurundan doğan uyuşmazlıklara idari yargıda bakılır.


KARARIN TAM METNİ


Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 05/10/2009 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 05/05/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.


Dava, tedavi hatası nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; karar; davacı tarafından temyiz edilmiştir.


Davacı vekili, davacının ... Devlet Hastanesinde davalı tarafından ameliyat edildiğini, hatalı tedavi ve yanlış ilaç uygulaması nedeniyle belinde kayma ve bacak kaslarında zayıflamaya neden olduğunu belirterek, uğranılan maddi ve manevi zararının giderilmesi isteminde bulunmuştur.


Davalı, yetkisizlik ve husumet yokluğu nedeniyle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.


Mahkemece, ... İl Sağlık Müdürlüğü, KTÜ ... Hastanesi, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi ve Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınarak, davalı tarafından davacıya uygulanan tedavi ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. (T.C. Anayasası 40/3, 129/5, 657 Sy. K. 13, HGK 2011/4-592 E., 2012/25 K.) Bu konuda yasal düzenlemeler emredici hükümler içermektedir. Diğer yandan Sorumluluk Hukukunun temel ilkeleri açısından bakıldığında da bu şekilde düzenlemenin mevzuatta yer almış olması zarar görenin zararının karşılanması yönünde önemli bir teminattır.


Davaya konu edilen olayda; ... Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapan davalının, görevi sırasında ve görevinden dolayı davacıyı zarara uğrattığı ileri sürülmektedir. Anayasa’nın 129/5 maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 13/1 maddesi gereğince; kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen koşullara uygun olarak, idare aleyhine açılabileceğine göre; davalıya husumet tevcih edilmesi doğru değildir.


Mahkemece açıklanan yasal düzenlemeler gözetilerek, adı geçen davalı hakkında davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile işin esasına girilerek karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ


Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

7 görüntüleme0 yorum
bottom of page