top of page

KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI (TCK 81-83)

Kasten insan öldürme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81-83. maddelerinde düzenlenmiştir.


1-Kasten İnsan Öldürme Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Türk Ceza Kanununda kasten insan öldürme suçu son derece basit bir şekilde tanımlanmıştır. TCK; “Bir insanı kasten öldüren kişi cezalandırılır” demekle yetinmiştir. Yani bir taksir sonucu (trafik kazası vb.) değil de isteyerek bir kimseyi öldürmek kasten insan öldürmek olarak tanımlanır ve cezalandırılır. Kasten insan öldürme suçu serbest hareketle işlenebilen (icrai hareket ya ihmali hareket) bir suçtur. Yani kişiyi boğarak, döverek yüksek bir yerden atarak vb. suretle icrai hareketle bu suç işlenebileceği gibi ihmali bir hareketle de kasten insan öldürme suçu işlenebilir.


2-Kasten İnsan Öldürme Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu kasten insan öldürme suçunun 81. maddede basit halini 82. maddede de nitelikli hallerini tanımlanmış ve cezalarını belirtmiştir. Buna göre suçun basit halinin cezası şu şekildedir;

-Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.


Suçun nitelikli halleri ve cezası da TCK’nın 82. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

-Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.


3- Kasten İnsan Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kasten insan öldürme suçu icrai bir hareketle (döverek, silahla vurarak vb.) işlenebileceği gibi ihmali bir hareketle de işlenebilir. Kasten insan öldürme suçu ihmali bir hareketle işlendiğinde fail, icrai bir hareketle bu suçu işlemiş gibi cezalandırılabileceği gibi cezasında aşağıda belirtilen seviyede indirim de yapılabilir. Ancak hakim bu indirimi yapmak zorunda olmayıp, somut olayın özellikleri ve vicdanına göre bu indirimi yapabilir. Şimdi Kasten insan öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi nedir sorusunu kanuni tanımı ile cevaplayalım.

-Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

-İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir.

Yukarıda (a) bendinde belirtilen kanuni düzenlemeye örnek vermek gerekirse, 2 yaşındaki çocuğu bir çocuk havuzuna düşen bir baba çocuğunu girip havuzdan almaz ve ölümüne sebebiyet verirse kanundan kaynaklanan yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş sayılır. Yine sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğe örnek vermek gerekirse, acil servise gelen kanamalı bir hastayı gören doktorun kanamayı durdurmak için hiçbir şey yapmaması sonucu hasta kan kaybından ölürse doktor sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş sayılır.

Yukarıda (b) bendinde belirtilen “önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması” kısmına da örnek vermek gerekirse, trafikte bir yayaya çarpan sürücü, olay yerinden hızla kaçar ve çarptığı yaya hastaneye götürülmediği için kan kaybından ölürse fail artık insan yaralama suçundan değil ihmali davranışla insan öldürme suçundan yargılanacak ve ceza alacaktır.


4- Kasten İnsan Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi Halinde Verilecek Ceza

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kasten insan öldürme suçu ihmali davranışla işlenirse, fail suç icrai davranışla işlenmiş gibi ceza alabileceği gibi cezasında indirim de yapılabilir. Bu konuya ilişkin Türk Ceza Kanununun 83. maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir:

-Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kanun burada belirtilen indirim yapılması hususunu hakime bırakmış olup, hakim somut olayın özellikleri ve vicdani kanaatine göre indirim yapıp yapmamaya karar verecektir.


5-Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Haksız Tahrik İndirimi

Kasten insan öldürme suçu birçok olayda haksız tahrik altında işlenebilmektedir. Türk Ceza Kanunun 29. Maddesinde haksız tahrike ilişkin düzenleme şu şekilde yapılmıştır:

-Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu durumda somut olayın özelliklerine göre hakim kasten insan öldürme suçunun haksız tahrik altında işlenip işlenmediğini tespit edecek ve haksız tahrik söz konusu ise kanundaki indirim hükümlerini uygulayacaktır.


6-Kasten İnsan Öldürme ve Dava Zamanaşımı

Kasten insan öldürme suçu gayet tabi şikâyete tabi bir suç değildir. Bu sebeple maktulün yakınlarının şikayetçi olması ya da olmaması herhangi bir şeyi değiştirmemektedir. Cumhuriyet Savcısı suçu öğrendiği zaman herhangi bir şikâyet olmasa da soruşturma işlemlerini başlatacaktır. Kasten insan öldürme suçunun basit halinin dava zamanaşımı 25 yıl, nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi ise 30 yıldır.

34 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page