top of page

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI (TCK 116)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019


Konut dokunulmazlığının ihlali suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiştir.

1- Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun basit (temel) hali TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:


“Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine cezalandırılır.”


Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda korunan hukuki değer, bir kısım hukukçular tarafından kişinin hürriyeti olarak ortaya konsa da çoğunlukta olan taraf konut hakkı olarak değerlendirilmiştir. Konut dokunulmazlığının ihlalini suç olarak tanımlayan kanun koyucu, kişilerin oturdukları mahalde, onların hürriyetini, sükun ve huzurunu korumayı amaçlamıştır. TCK’nın 116. Maddesinin gerekçesinde de bu prensiplerden hareket edildiği belirtilmiştir. Şöyle ki; “ Konut dokunulmazlığının ihlali, kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve yuvasındaki yaşamın sulh ve selametle cereyanı için var olması gerekli güvenlik duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir. Bireylere karşı işlenen bu fiillerin hürriyete karşı işlenen suçlar arasında bir suç olarak tanımlanması uygun görülmüştür.”


2- Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası


-Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 116/1)


Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar

-Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (116/4)


Suçun İşyerine Karşı İşlenmesi Durumu

- Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (116/2)


Konutu Ortak Kullanan Bireylerden Birisinin Rıza Göstermesi Durumu

- Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.(116/3)


3- Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikayete bağlı suçlardan birisidir. Bu sebeple bu suç oluştuğunda ve soruşturma makamları tarafından öğrenildiğinde re’sen soruşturma işlemleri başlatılmayacak, mağdurun şikayeti aranacaktır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda şikayet süresi 6 aydır. Kişi 6 ay içerisinde şikayetçi olmazsa artık bu hakkını kaybedecektir.


4- Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Zamanaşımı

Konut dokunulmazlığı suçunun zamanaşımı süresi 8 yıldır. Ancak burada şikayet süresinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Yani mağdur suçun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olmazsa suçun soruşturulması yapılmayacaktır. Buradaki 8 yıllık süre herhalde 8 yıldır.


5- Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


- Konut dokunulmazlığının ihlali suçu nedeni ile TCK 116/1 ve 116/4 fıkralarında koşullar oluşmuş ise adli para cezası verilmesi mümkündür. Ancak TCK 116/2 ‘de hapis cezası veya adli para cezası verilmesi seçenek yaptırım olarak belirlenmiştir. Bu sebeple bu fıkra neticesinde eğer hapis cezası verilirse bu ceza adli para cezasına çevrilemez.

- Konut dokunulmazlığının ihlali suçu neticesinde verilecek ceza 2 yıl ve altında hapis cezası ise erteleme hükümleri uygulanabilir.

- Konut dokunulmazlığının ihlali suçu neticesinde verilecek ceza 2 yıl ve altında hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.

2.828 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page