top of page

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇU VE CEZASI (TCK 188)

Güncelleme tarihi: 28 Haz 2019

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188. Ve devamı maddelerde düzenlenmiştir.

1-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun tanımı şu şekildedir:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi, ülke içerisinde satılması, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, depolanması veya ticaret amacı ile kabul edilmesi ya da satın alınması bu suçu oluşturur. Suçun tanımından da anlaşılacağı üzere bu suç seçimlik hareketle işlenebilir bir suçtur. Kişi bu suçu yukarıda belirtilen hareketlerden herhangi birisini yaparak işleyebilir.


2-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretinin Cezası

Türk Ceza Kanununda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin cezası farklı şekillerde düzenlenmiştir.


a. TCK 188/1’de belirtilen imal, ithal veya ihraca ilişkin ceza:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.


b. TCK 188/2’de belirtilen ihraç eyleminin diğer ülkelerde ithal sayılması:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.


c. TCK 188/3’de belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddenin satılması ve diğer hususlar:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.


d. TCK 188/4’de belirtilen ve cezanın ağırlaştırılmasını sağlayan hususlar:

-Yukarıdaki başlıklarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

-(c) maddesinde belirtilen fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.


e. TCK 188/5 kapsamında, suçun birden fazla kişi ya da örgüt kapsamında işlenmesi:

Yukarıdaki başlıklarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.


f. TCK 188/6 uygulamasına göre cezada indirim:

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.


g. TCK 188/7 uygulaması:

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.


h. TCK 188/8 uygulamasına göre suçu işleyen çeşitli meslek mensuplarına verilecek cezanın artırılması:

Yukarıda tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.


3- Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi (TCK 192)

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.


-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.


-Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.


-Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

79 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page